Viešosios įstaigos vadovams – prievolė pateikti duomenis apie dalininkus.

Kas yra VšĮ dalininkas ?

VšĮ dalininkas arba  savininkas yra asmuo, kuriam priklauso visa viešoji įstaiga arba dalis jos. Pagal viešųjų įstaigų įstatymą VšĮ dalininku tampa fizinis ar juridinis asmuo, kuris VšĮ įstatymo ar įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi įstatymų nustatytas dalininko teises, arba asmuo, kuriam yra perleistos dalininko teisės.

Kas yra JADIS? Kokią naudą duos naujoji tvarka?

JADIS – juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema. Jos duomenis tvarko VĮ „Registrų centras“.

Anksčiau duomenis apie juridinio asmens dalyvius privalėjo pateikti tik dviejų teisinių formų juridiniai asmenys: UAB privalėjo pateikti informaciją apie savo akcininkus ir MB apie savo narius. Įsigaliojus naujiems reikalavimams informaciją apie savo narius iki 2018 m. liepos 1 dienos privalo pateikti ir VšĮ. Pasak „Registrų centro“ atstovų šiais pakeitimais tikimasi skaidresnės VšĮ veiklos bei efektyvesnio viešojo administravimo.

Kiek laiko skiriama duomenų teikimui?

Tai naujas reikalavimas, įsigaliojęs 2017 lapkričio 1 dieną. VšĮ įstatyme numatyta, kad įregistravus viešąją įstaigą, duomenys apie jos dalininkus JADIS pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo tapimo dalininku, o pasikeitus dalininkams, jų skaičiui, duomenims – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pasikeitimų datos.  Įvedami duomenys apie kiekvieną dalininką. Informaciją pateikia vadovas arba įgaliotas asmuo, kuriam išduotas atskiras įgaliojimas duomenų JADIS teikimui.

Viešosios įstaigos, įsteigtos iki 2017 spalio 31 d., į JADIS duomenis turi pateikti iki 2018 liepos 1 d. Už tai atsakingas įstaigos vadovas.

Kokią informaciją reikia pateikti:

Turi būti pateikiama ši informacija:

  • Dalininko (-ų) duomenys (vardas pavardė arba įmonės pavadinimas, asmens (įmonės) kodas, adresas, VšĮ pavadinimas, buveinė)
  • Dalininko (-ų) teisių įgijimo data
  • Dalininko (-ų) įnašo vertė
  • Dalininko (-ų) teisių perleidimo data

Duomenys pateikiami tik elektronine forma, pasirašant elektroniniu parašu.

Kam naudojama JADIS informacija?

JADIS sukaupta informacija už mokestį gali būti teikiama fiziniams bei juridiniams asmenims.

Nemokamai ji teikiama teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, valstybės informacinėms sistemoms.

Taigi, jei esate VšĮ vadovas ir dar nepateikėte dalininkų duomenų, siūlome nelaukti ir tai padaryti. O jei nenorite eikvoti savo laiko – kreipkitės į mus, atliksime tai už jus.

Call Now Button